Inscrición Persoa V

Podes descargar a solicitude aquí

DOCUMENTACIÓN A APORTAR COA SOLICITUDE:

  • Copia da tarxeta de demandante de emprego actualizada
  • Copia do D.N.I.
  • Currículo vitae
  • Copia de documentos ou certificados acreditativos dos méritos alegados
  • Informe de vida laboral actualizado 

LUGAR DE PRESENTACIÓN:

Nos Rexistros do Concello de Santiago: no Rexistro Xeral do Concello de Santiago ou nos Rexistros do Ensanche (sito na rúa Frei Rosendo Salvado, 14-16) ou no Edificio Administrativo Municipal de San Lázaro - CERSIA (rúa Alcalde Raimundo López Pol).

PRAZO DE PRESENTACIÓN:

Do 17 de decembro ao 11 de xaneiro


solicitude.pdf (385.85 Kb)